WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '5544' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '5544' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('5544', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('5544', '11', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('5544', '4341', '1', '1')

Categories: 男生歌手陈百潭

醉万年 陈百潭 Lyrics 歌词

歌词:醉万年

歌曲:醉万年

歌手:陈百潭

🎶 Youtube 听 醉万年


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看陈百潭的醉万年歌词。


作词:陈百潭
作曲:陈百潭
编曲:蔡明勋

为何昨暝搁来饮酒醉
是为著彼段开花无结果的恋梦块失落憔悴
雨声吵醒美梦的陶醉
命运若要来搧动世间人搏感情笑容煞纺见

孤单影迷迷濛濛徘徊感情路,无奈看遥远的幸福
心闷的声音鼓催烧酒继续斟,茫茫著袂记痛苦
哪知为你来醉万年

为何昨暝搁来饮酒醉
是为著彼段开花无结果的恋梦块失落憔悴
雨声吵醒美梦的陶醉
命运若要来搧动世间人搏感情笑容煞纺见

孤单影迷迷濛濛徘徊感情路,无奈看遥远的幸福
心闷的声音鼓催烧酒继续斟,茫茫著袂记痛苦
哪知为你来醉万年

孤单影迷迷濛濛徘徊感情路,无奈看遥远的幸福
心闷的声音鼓催烧酒继续斟,茫茫著袂记痛苦
哪知为你来醉万年

《醉万年》Tsuì Bān-nî
陈百潭Tân Pik-thâm

为何昨暝
uī-hô tsa-mî
阁来啉酒醉

koh lâi lim tsiú-tsuì
是为著彼段开花
sī uī-tio̍h hit tuānn khui-hue
无结果的恋梦
bô kiat-kó ê luân-bāng
咧失落憔悴
teh sit-lo̍h tsiâu-tsuī

雨声吵醒
hōo-siann tshá-tshínn
美梦的陶醉
bí-bāng ê tô-tsuì
命运若欲来煽动
miā-ūn nā beh lâi siàn-tōng
世间人跋感情
sè-kan-lâng pua̍h-kám-tsîng
笑容煞拍毋见
tshiò-iông suah phàng-kìnn

孤单影迷迷濛濛
koo-tuann iánn bê-bê-bông-bông
徘徊感情路
phâi-huê kám-tsîng lōo
无奈看遥远的幸福
bô-nāi khuànn iâu-uán ê hīng-hok
心闷的声音
sim-būn ê siann-im
鼓吹烧酒继续斟
kóo-tshui sio-tsiú kè-sio̍k thîn
茫茫就袂记痛苦
bâng-bâng tiō buē-kì thòng-khóo
哪知为你来醉万年
ná tsai uī lí lâi tsuì bān-nî

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.