WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '60843' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '60843' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('60843', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('60843', '30', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('60843', '10007', '1', '1')

Categories: 女生歌手方瑞娥

赖情歌 方瑞娥 Lyrics 歌词

歌词:赖情歌

歌曲:赖情歌

歌手:方瑞娥

🎶 Youtube 听 赖情歌


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看方瑞娥的赖情歌歌词。


作词:纪露
作曲:蔡一州

你赖来的情歌
甜蜜亲像初恋的感觉
情火阵阵 烧到阮心肝
透早赖到三更暝半
赖赖情歌 网络的情歌
姿势拢无换 一直赖袂煞
嘛著爱津动 跳跳咧 心情卡轻松
继续赖彼条网络情歌

——————————————

《赖情歌》
方瑞娥Png Suī-ngôo

你lái来的情歌
lí lái lâi ê tsîng-kua
甜蜜亲像初恋的感觉
tinn-bi̍t tshin-tshiūnn tshoo-luân ê kám-kak

情火阵阵
tsîng-hué tsūn-tsūn
烧到阮心肝
sio kah gún sim-kuann
透早lái到三更暝半
thàu-tsá lái kàu sann-kinn-mî-puànn

lái lái情歌
lái lái tsîng-kua
网络的情歌
bāng-lōo ê tsîng-kua
姿势拢无换
tsu-sè lóng bô uānn
一直lái袂煞
it-ti̍t lái buē suah
嘛著爱振动
mā tio̍h-ài tín-tāng
跳跳咧
thiàu-thiàu–leh
心情较轻松
sim-tsîng khah khin-sang
继续lái彼条网络情歌
kè-sio̍k lái hit tiâu bāng-lōo tsîng-kua

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.