WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '28026' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '28026' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('28026', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('28026', '11', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('28026', '303', '1', '1')

Categories: 男生歌手翁立友

行棋 翁立友 Lyrics 歌词

歌词:行棋

歌曲:行棋

歌手:翁立友

🎶 Youtube 听 行棋


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看翁立友的行棋歌词。


民视八点档’娘家’片头曲
作词:江志丰
作曲:江志丰
编曲:张振杰

爱已经过去
情也没看见
偏偏走到这搁面对面
缘若到这止
我也不觉醒
偷偷看着吻妳的相片
春天刻咱的名字
冬天哪会没看见
今生像一盘棋
盘上作妳的棋子
不管要叼位去
完全照妳的指示
来生作一盘棋
默默作妳的棋子

爱妳的心赢过爱情诗
小卒阿只行过河为止
明天咁有新的开始

今生像一盘棋
盘上做妳的棋子
不管要叼位去
完全照妳的指示
来生做一盘棋
默默做妳的棋子
爱妳的心赢过爱情诗
小卒阿只行过河为止
明天咁有新的开始

[00:01.66]行棋
[00:02.16]词曲:江志丰
[00:09.05]
[00:14.16]民视八点档’娘家’片头曲
[00:20.22]
[00:27.37]爱已经过去
[00:32.49]情也没看见
[00:36.42]偏偏走到这搁面对面
[00:45.24]缘若到这止
[00:49.25]我也不觉醒
[00:53.18]偷偷看着吻妳的相片
[00:58.95]春天刻咱的名字
[01:05.28]冬天哪会没看见
[01:11.61]今生像一盘棋
[01:16.28]盘上做妳的棋子
[01:20.36]不管要叼位去
[01:22.64]完全照妳的指示
[01:28.45]来生做一盘棋
[01:30.68]默默做妳的棋子
[01:34.18]爱妳的心赢过爱情诗
[01:40.51]小卒阿只行过河为止
[01:47.07]明天咁有新的开始
[02:25.02]爱已经过去
[02:28.36]情也没看见
[02:32.80]偏偏走到这搁面对面
[02:39.37]缘若到这止
[02:42.45]我也不觉醒
[02:47.77]偷偷看着吻妳的相片
[02:51.64]春天刻咱的名字
[02:59.70]冬天哪会没看见
[03:06.97]今生像一盘棋
[03:11.09]盘上做妳的棋子
[03:14.75]不管要叼位去
[03:17.03]完全照妳的指示
[03:20.47]来生做一盘棋
[03:25.07]默默做妳的棋子
[03:28.17]爱妳的心赢过爱情诗
[03:35.61]小卒阿只行过河为止
[03:42.46]明天咁有新的开始
[03:50.61]今生像一盘棋
[03:53.61]盘上做妳的棋子
[03:55.61]不管要叼位去
[03:61.61]完全照妳的指示
[03:64.61]来生做一盘棋
[03:69.61]默默做妳的棋子
[03:72.61]爱妳的心赢过爱情诗
[04:19.61]小卒阿只行过河为止
[04:27.61]明天咁有新的开始

——————————————

《行棋》Kiânn-kî
翁立友Ang Li̍p-iú

爱已经过去
ài í-king kuè–khì
情也无看见
tsîng iā bô khuànn–kìnn
偏偏行到遮
phian-phian kiânn kàu tsia
阁面对面
koh bīn-tuì-bīn
缘若到遮止
iân nā kàu tsia tsí
我也袂觉醒
guá iā buē kak-tshínn
偷偷看着
thau-thau khuànn-tio̍h
吣你的相片
tsim lí ê siòng-phìnn

春天刻咱的名字
tshun-thinn khik lán ê miâ-jī
冬天哪会无看见
tang-thinn ná ē bô khuànn–kìnn

今生像一盘棋
kim-sing tshiūnn tsi̍t-puânn kî
盘上做你的棋子
puânn-siōng tsuè lí ê kî-jí
毋管欲佗位去
m̄-kuán beh tó-uī khì
完全照你的指示
uân-tsuân tsiàu lí ê tsí-sī

来生做一盘棋
lâi-sing tsuè tsi̍t-puânn kî
恬恬做你的棋子
tiām-tiām tsuè lí ê kî-jí
爱你的心
ài lí ê sim
赢过爱情诗
iânn kuè ài-tsîng si

小卒仔只行过河为止
sió-tsut-á tsí kiânn kuè hô uî-tsí
明仔载敢有新的开始
bîn-á-tsài kám ū sin ê khai-sí

——————————————

行棋

作词:江志丰
作曲:江志丰

爱已经过去 情也没看见
偏偏走到这 搁面对面
缘若到这止 我也抹觉醒
偷偷看着吻妳的相片
春天 刻咱的名字 冬天 哪会没看见
今生像这盘棋 盘上做你的棋子
抹管卖叨位去 完全照你的指示
来生做这盘棋 惦惦做你的棋子
爱你的 心 赢过爱情诗
小卒只走过河为止 明啊在 甘有新的开始

爱已经过去 情也没看见
偏偏走到这 搁面对面
缘若到这止 我也抹觉醒
偷偷看着吻妳的相片
春天 刻咱的名字 冬天 哪会没看见
今生像这盘棋 盘上做你的棋子
抹管卖叨位去 完全照你的指示
来生做这盘棋 惦惦做你的棋子
爱你的 心 赢过爱情诗
小卒只走过河为止 明啊在 甘有新的开始

今生像这盘棋 盘上做你的棋子
抹管卖叨位去 完全照你的指示
来生做这盘棋 惦惦做你的棋子
爱你的 心 赢过爱情诗
小卒只走过河为止 明啊在 甘有新的开始

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.