WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '34843' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '34843' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('34843', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('34843', '11', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('34843', '5640', '1', '1')

Categories: 施文彬男生歌手

秋风彼一瞑 施文彬 Lyrics 歌词

歌词:秋风彼一瞑

歌曲:秋风彼一瞑

歌手:施文彬

🎶 Youtube 听 秋风彼一瞑


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看施文彬的秋风彼一瞑歌词。


作词:陈宏铭
作曲:陈宏铭
编曲:许志皇

秋风吹来树枝摇
茫茫深更相思雨
失去爱情的我 悲伤放无路
冷冷清清的寂寞
亲像风吹树叶落
孤孤单单一个人想当初

只有梦中等你来
对你的爱犹原在
失去了后才知是我不应该
痛苦后悔在心内

夜半雨声亲像咱分开彼一暝
雨水目屎分袂清
看你越头做你走
我的心这呢苦

想要知影今夜你是治叨位
甘有人治身边
我的心内抹冻甲你放袂记
你的世界 甘还有我

秋风吹来树枝摇
茫茫深更相思雨
失去爱情的我 悲伤放无路
冷冷清清的寂寞
亲像风吹树叶落

孤孤单单一个人想当初

只有梦中等你来
对你的爱犹原在
失去了后才知是我不应该
痛苦后悔在心内

夜半雨声亲像咱分开彼一暝
雨水目屎分袂清
看你越头做你走
我的心这呢苦

想要知影今夜你是治叨位
甘有人治身边
我的心内抹冻甲你放袂记
你的世界 甘还有我

夜半雨声亲像咱分开彼一暝
雨水目屎分袂清
看你越头做你走
我的心这呢苦

想要知影今夜你是治叨位
甘有人治身边
我的心内抹冻甲你放袂记
你的世界 甘还有我

[ti:秋风彼一瞑]
[ar:施文彬]
[al:苦酒恋歌]
[by:薛峰]
[00:00.00]施文彬 – 秋风彼一瞑
[00:06.00]词曲:陈宏铭 编曲:许志皇
[00:12.03]吉他:史扬
[00:18.08]
[00:24.08]
[00:32.22]秋风吹来树枝摇
[00:35.64]茫茫深更相思雨
[00:39.53]失去爱情的我 悲伤放无路
[00:47.19]冷冷清清的寂寞
[00:51.01]亲像风吹树叶落
[00:54.55]孤孤单单一个人想当初
[01:02.42]只有梦中等你来
[01:05.97]对你的爱犹原在
[01:10.02]失去了后才知是我不应该
[01:13.65]痛苦后悔在心内
[01:16.58]夜半雨声亲像咱分开彼一暝
[01:21.33]雨水目屎分袂清
[01:24.97]看你越头做你走
[01:28.64]我的心这呢苦
[01:31.81]想要知影今夜你是治叨位
[01:36.39]甘有人治身边
[01:39.31]我的心内抹冻甲你放袂记
[01:43.98]你的世界 甘还有我
[01:57.01]
[02:10.44]秋风吹来树枝摇
[02:14.21]茫茫深更相思雨
[02:18.16]失去爱情的我 悲伤放无路
[02:26.50]冷冷清清的寂寞
[02:30.42]亲像风吹树叶落
[02:33.97]孤孤单单一个人想当初
[02:41.77]只有梦中等你来
[02:45.33]对你的爱犹原在
[02:49.24]失去了后才知是我不应该
[02:52.91]痛苦后悔在心内
[02:55.92]夜半雨声亲像咱分开彼一暝
[03:00.56]雨水目屎分袂清
[03:04.36]看你越头做你走
[03:08.03]我的心这呢苦
[03:11.14]想要知影今夜你是治叨位
[03:15.80]甘有人治身边
[03:18.73]我的心内抹冻甲你放袂记
[03:23.26]你的世界 甘还有我
[03:36.91]
[03:37.89]夜半雨声亲像咱分开彼一暝
[03:42.45]雨水目屎分袂清
[03:46.09]看你越头做你走
[03:49.76]我的心这呢苦
[03:52.84]想要知影今夜你是治叨位
[03:57.44]甘有人治身边
[04:00.40]我的心内抹冻甲你放袂记
[04:04.84]你的世界 甘还有我
[04:18.30]

——————————————

《秋风彼一暝》Tshiu-hong Hit Tsi̍t-mê
施文彬Si Bûn-pin

秋风吹来树枝摇
tshiu-hong tshue–lâi tshiū-ki iô
茫茫深更相思雨
bông-bông tshim-kinn siunn-si hōo
失去爱情的我
sit-khì ài-tsîng ê guá
悲伤囥无路
pi-siong khǹg bô-lōo
冷冷清清的寂寞
líng-líng-tshing-tshing ê tsi̍k-bo̍k
亲像风吹树叶落
tshin-tshiūnn hong tshue tshiū-hio̍h lo̍h
孤孤单单
koo-koo-tuann-tuann
一个人想当初
tsi̍t-ê-lâng siūnn tong-tshoo

只有梦中等你来
tsí-ū bāng-tiong tán lí lâi
对你的爱犹原在
tuì lí ê ài iu-guân tsāi
失去了后
sit-khì liáu-āu
才知是我不应该
tsiah tsai sī guá put-ìng-kai
痛苦后悔在心内
thòng-khóo hiō-hué tsāi sim-lāi

夜半雨声
iā-puànn hōo-siann
亲像咱分开彼一暝
tshin-tshiūnn lán hun-khui hit tsi̍t-mî
雨水目屎分袂清
hōo-tsuí ba̍k-sái hun buē tshing
看你越头做你走
khuànn lí ua̍t-thâu tsuè lí tsáu
我的心遮尔苦
guá ê sim tsiah-nī khóo

想欲知影
siūnn-beh tsai-iánn
今夜你是伫佗位
kim-iā lí sī tī tó-uī
敢有人伫身边
kám ū-lâng tī sin-pinn
我的心内
guá ê sim-lāi
袂当共你放袂记
buē-tàng kā lí pàng-buē-kì
你的世界
lí ê sè-kài
敢犹有我
kám iáu-ū guá

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.