WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '58806' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '58806' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('58806', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('58806', '11', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('58806', '303', '1', '1')

Categories: 男生歌手翁立友

痴情何苦 翁立友 Lyrics 歌词

歌词:痴情何苦

歌曲:痴情何苦

歌手:翁立友

🎶 Youtube 听 痴情何苦


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看翁立友的痴情何苦歌词。


作词:江志丰
作曲:江志丰
编曲:张振杰

抺知失去妳的苦
日时也亲像天黑
伤心人的泪落土
风雨更加湿糊糊
举头望天星 怨叹痴情无法弥补

痴情何苦怨退无路
没妳以后才知心内的苦楚
痴情何苦怨进无步
为何偏偏为爱坠落
进退两难何苦

[00:01.00]痴情何苦
[00:10.00]演唱:翁立友
[00:25.00][01:56.79]抺知失去妳的苦
[00:39.98][02:35.56]日时也亲像天黑
[00:47.31][02:42.79]伤心人的泪落土
[00:55.00][02:49.01]风雨更加湿糊糊
[01:02.62][02:57.18]举头望天星
[01:11.15][03:05.90]怨叹痴情无法弥补
[01:18.42][03:15.59][03:52.46]痴情何苦怨退无路
[01:25.65][03:21.23][04:04.20]没妳以后才知心内的苦楚
[01:32.93][03:29.07][04:05.48]痴情何苦怨进无步
[01:40.68][03:35.48][04:17.42]为何偏偏为爱坠落
[01:48.34][03:43.03][04:20.59]进退两难何苦
[04:28.09]{The End}

——————————————

《痴情何苦》Tshi-tsîng Hô-khóo
翁立友Ang Li̍p-iú

毋知失去你的苦
m̄-tsai sit-khì lí ê khóo
日时也亲像天乌
ji̍t–sî iā tshin-tshiūnn thinn oo
伤心人的泪落涂
siong-sim-lâng ê luī lo̍h-thôo
风雨更加澹糊糊
hong-hōo kìng-ka tâm-kôo-kôo
攑头望天星
gia̍h-thâu bāng thinn-tshinn
怨叹痴情无法弥补
uàn-thàn tshi-tsîng bô-huat mí-póo

痴情何苦
tshi-tsîng hô-khóo
怨退无路
uàn thè bô-lōo
无你以后
bô lí í-āu
才知心内的苦楚
tsiah tsai sim-lāi ê khóo-tshóo
痴情何苦
tshi-tsîng hô-khóo
怨进无步
uàn tsìn bô-pōo
为何偏偏为爱坠落
uī-hô phian-phian uī ài tuī-lo̍h
进退两难何苦
tsìn-thè lióng-lân hô-khóo

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.