WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '7876' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '7876' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('7876', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('7876', '11', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('7876', '7877', '1', '1')

Categories: 男生歌手阿吉仔

牵阿爸的手 阿吉仔 Lyrics 歌词

歌词:牵阿爸的手

歌曲:牵阿爸的手

歌手:阿吉仔

🎶 Youtube 听 牵阿爸的手


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看阿吉仔的牵阿爸的手歌词。


作词:林文龙
作曲:林文龙
编曲:麻辣唱片

牵阿爸的手 细汉是骑卖糖仔四界游
牵阿爸的手 大汉才知影 什么是结磷结归裘
牵阿爸的手 即存一面感恩 一面愁
牵阿爸的手 渐渐感觉 渐渐无力 跟咱拉

阿爸的手  为咱打拼无时休
阿爸的手  为咱骨力免报酬
只要咱毋通歹模样  惹伊生气添烦忧
为咱前途 遮风遮雨 受尽世间苦
毋通放伊 孤孤单单 孤孤单单
在壁下  等无伴

牵阿爸的手 细汉是骑卖糖仔四界游
牵阿爸的手 大汉才知影 什么是结磷结归裘
牵阿爸的手 即存一面感恩 一面愁
牵阿爸的手 渐渐感觉 渐渐无力 跟咱拉

阿爸的手  为咱打拼无时休
阿爸的手  为咱骨力免报酬
只要咱毋通歹模样  惹伊生气添烦忧
为咱前途 遮风遮雨 受尽世间苦
毋通放伊 孤孤单单 孤孤单单
在壁下  等无伴

——————————————

《牵阿爸的手》Khan A-pah ê Tshiú
阿吉仔Â-kiat–á

牵阿爸的手
khan a-pah ê tshiú
细汉是骑卖糖仔四界游
sè-hàn sī khiâ bē-thn̂g-á sì-kè iû
牵阿爸的手
khan a-pah ê tshiú
大汉才知影
tuā-hàn tsiah tsai-iánn

啥物是结趼结规球
siánn-mih sī kiat-lan kiat kui-kiû

牵阿爸的手
khan a-pah ê tshiú
这阵一面感恩一面愁
tsit-tsūn tsi̍t-bīn kám-un tsi̍t-bīn tshiû
牵阿爸的手
khan a-pah ê tshiú
渐渐感觉
tsiām-tsiām kám-kak
渐渐无力共咱搝
tsiām-tsiām bô-la̍t kā lán khiú

阿爸的手
a-pah ê tshiú
为咱拍拼无时休
uī lán phah-piànn bô-sî hiu
阿爸的手
a-pah ê tshiú
为咱骨力免报酬
uī lán kut-la̍t bián pò-siû
只要咱毋通歹模样
tsí-iàu lán m̄-thang pháinn bôo-iūnn
惹伊受气添烦忧
jiá i siū-khì thiam huân-iu
为咱前途
uī lán tsiân-tôo
闸风闸雨
tsa̍h hong tsa̍h hōo
受尽世间苦
siū tsīn sè-kan khóo
毋通放伊
m̄-thang pàng i
孤孤单单
koo-koo-tuann-tuann
孤孤单单
koo-koo-tuann-tuann
伫壁跤
tī piah-kha
等无伴
tán bô phuānn

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

11 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

11 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

11 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

11 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

11 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

11 months ago

This website uses cookies.