WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '60756' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '60756' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('60756', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('60756', '30', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('60756', '707', '1', '1')

Categories: 女生歌手朱海君

油桐花 朱海君 Lyrics 歌词

歌词:油桐花

歌曲:油桐花

歌手:朱海君

🎶 Youtube 听 油桐花


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看朱海君的油桐花歌词。


作词:游元禄
作曲:游元禄
编曲:项仲为

油桐花开白苍苍 花心染黄红
花蕊为爱离花欉 思念心爱的人

捻著一…蕊 要送乎心爱的伊
放手送去这个情意 为你寄情丝
宛然亲像祝福你 心爱的不通忘记

——————————————

《油桐花》Iû-tâng-hue
朱海君Tsu Hái-kun

油桐花开白葱葱
iǔtǔngfá khui pe̍h-tshang-tshang

花心染黄红
hue sim jiám n̂g-âng
花蕊为爱离花欉
hue-luí uī ài lî hue-tsâng
思念心爱的人
su-liām sim-ài ê lâng

捻著一蕊
liàm tio̍h tsi̍t-luí
欲送予心爱的伊
beh sàng hōo sim-ài ê i
放手送去这个情意
pàng-tshiú sàng khì tsit-ê tsîng-ì
为你寄情丝
uī lí kià tsîng-si

宛然亲像祝福你
uán-jiân tshin-tshiūnn tsiok-hok lí
心爱的毋通袂记
sim-ài–ê m̄-thang buē-kì

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.