WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '58794' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '58794' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('58794', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('58794', '11', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('58794', '50635', '1', '1')

最遥远的距离 流氓阿德 Lyrics 歌词

歌词:最遥远的距离

歌曲:最遥远的距离

歌手:流氓阿德

🎶 Youtube 听 最遥远的距离


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看流氓阿德的最遥远的距离歌词。


作词:流氓阿德
作曲:流氓阿德
编曲:郑宇辰、灭火器

妳的形影 是我的日历
妳的名字 是我的日记
妳的喜怒 妳的哀乐 是我的四季

冥冥之中 若像是天意
挣扎不开 无法度逃离
无力抗拒 越陷越深 我身不由己

如果 我没妳
人生活着啥意义
可恨我面对命运是这么的卑微
明知道 不可能
但是 爱着卡惨死
最遥远的距离;我爱妳

你的烟味 是我的勇气
你的鬓边 是我的真实
你的身躯 你的灵魂 是我的秘密

茫茫人海 注定的纠缠
贪婪吸取 幸福的滋味
粉身碎骨 在所不惜 我不曾踌躇

如果 我没你
人生活着啥意义
可恨我面对命运是这么的卑微
明知道 不可能
但是 爱着卡惨死
最遥远的距离;我爱你

可惜 我和你 亲像岸边两尾鱼
彼此呼吸著彼此的呼吸活下去
纵然是 爱相随 但是 痛苦也相随
不如在江湖中 放袂记
放袂记 我爱你(妳)

——————————————

《上遥远的距离》Siōng Iâu-uán ê Kī-lî
鲈鳗阿德Lôo-muâ A-tik(黄永德 N̂g Íng-tik)
蔡依玲Tshuà I-lîng

↓↓—(口白)—↓↓
– 梁兄你慢来一步,我已经…
Niû-hiann lí bān lâi tsi̍t-pōo, guá í-king…
— 已经怎样啊?
í-king tsuánn-iūnn–ah?
– 我爹亲已经共我许配予马文才
guá tia-tshin í-king kā guá hí-phuè hōo Má Bûn-tsâi
— 英台你为啥物欲骗我
Ing-tâi lí uī-siánn-mih beh phiàn guá
↑↑—(口白)—↑↑

黄)
你的形影
lí ê hîng-iánn
是我的历日
sī guá ê la̍h-ji̍t
你的名字
lí ê miâ-jī
是我的日记
sī guá ê ji̍t-kì
你的喜怒
lí ê hí-nōo
你的哀乐
lí ê ai-lo̍k
是我的四季
sī guá ê sù-kuì

冥冥之中
bîng-bîng tsi-tiong
若像是天意
ná-tshiūnn sī thinn-ì
滚躘袂开
kún-lìng buē khui
无法度逃离
bô-huat-tōo tô-lî
无力抗拒
bô-la̍t khòng-kī
愈陷愈深
jú hām jú tshim
我身不由己
guá sin put-iû kí

如果我无你
jû-kó guá bô lí
人生活着啥意义
jîn-sing ua̍h tio̍h siánn ì-gī
可恨我面对命运
khó-hūn guá bīn-tuì miā-ūn
是遮尔仔卑微
sī tsiah-nī-á pi-bî
明知影无可能
bîng tsai-iánn bô khó-lîng
但是爱着
tān-sī ài tio̍h
较惨死
khah tshám sí
上遥远的距离
siōng iâu-uán ê kū-lî
我爱你
guá ài lí

如果我无你
jû-kó guá bô lí
人生活着啥意义
jîn-sing ua̍h tio̍h siánn ì-gī
可恨我面对命运
khó-hūn guá bīn-tuì miā-ūn

是遮尔仔卑微
sī tsiah-nī-á pi-bî
明知影无可能
bîng tsai-iánn bô khó-lîng
但是爱着
tān-sī ài tio̍h
较惨死
khah tshám sí
上遥远的距离
siōng iâu-uán ê kū-lî
我爱你
guá ài lí

蔡)
你的薰味
lí ê hun-bī
是我的勇气
sī guá ê ióng-khì
你的鬓边
lí ê pìn-pinn
是我的真实
sī guá ê tsin-si̍t
你的身躯
lí ê sin-khu
你的灵魂
lí ê lîng-hûn
是我的祕密
sī guá ê pì-bi̍t

茫茫人海
bông-bông jîn-hái
注定的膏缠
tsù-tiānn ê ko-tînn
贪婪吸取
tham-lâm khip-tshú
幸福的滋味
hīng-hok ê tsu-bī
粉身碎骨
hún-sin suì-kut
在所不辞
tsāi-sóo put-sî
我毋捌踌躇
guá m̄-bat tiû-tî

合)
如果我无你
jû-kó guá bô lí
人生活着啥意义
jîn-sing ua̍h tio̍h siánn ì-gī
可恨我面对命运
khó-hūn guá bīn-tuì miā-ūn
是遮尔仔卑微
sī tsiah-nī-á pi-bî
明知影无可能
bîng tsai-iánn bô khó-lîng
但是爱着
tān-sī ài tio̍h
较惨死
khah tshám sí
上遥远的距离
siōng iâu-uán ê kū-lî
我爱你
guá ài lí

如果我无你
jû-kó guá bô lí
人生活着啥意义
jîn-sing ua̍h tio̍h siánn ì-gī
可恨我面对命运
khó-hūn guá bīn-tuì miā-ūn
是遮尔仔卑微
sī tsiah-nī-á pi-bî
明知影无可能
bîng tsai-iánn bô khó-lîng
但是爱着
tān-sī ài tio̍h
较惨死
khah tshám sí
上遥远的距离
siōng iâu-uán ê kū-lî
我爱你
guá ài lí

可惜我佮你
khó-sioh guá kah lí
亲像岸边两尾鱼
tshin-tshiūnn huānn-pinn nn̄g-bué hî
彼此呼吸著
pí-tshú hoo-khip tio̍h
彼此的呼吸
pí-tshú ê hoo-khip
活落去
ua̍h–lo̍h-khì
纵然是爱相随
tshiòng-jiân sī ài siong-suî
但是痛苦也相随
tān-sī thòng-khóo iā siong-suî
不如在江湖中
put-jû tsāi kang-ôo tiong
放袂记
pàng-buē-kì

不如在江湖中
put-jû tsāi kang-ôo tiong
放袂记
pàng-buē-kì
放袂记
pàng-buē-kì
我爱你
guá ài lí
放袂记
pàng-buē-kì
我爱你
guá ài lí

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.