WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '57128' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '57128' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('57128', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('57128', '30', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('57128', '707', '1', '1')

Categories: 女生歌手朱海君

心肝着火(&翁立友) 朱海君 Lyrics 歌词

歌词:心肝着火(&翁立友)

歌曲:心肝着火(&翁立友)

歌手:朱海君

🎶 Youtube 听 心肝着火(&翁立友)


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看朱海君的心肝着火(&翁立友)歌词。


作词:巴 布
作曲:萧蔓萱
编曲:张振杰

男:我心内 永远只有妳一个
爱妳的心这彻底 女:看着你
为阮痴心怨嗟 阮的心情坠落地

男:心爱的 乎我搁一遍重来的机会
女:只有对你歹势 如今只爱伊一个

男:心爱的 乎我搁一遍爱妳的机会
女:人情啊多变化 改变熟悉的一切
男:想挽回 女:爱不回
合:伤害每一人 心肝着火

[00:00.00]so:心肝着火
[00:11.36]ar:朱海君 & 翁立友
[00:25.66]al: 三生石
[00:35.83]
[00:42.69]男:我心内
[00:46.86]永远只有妳一个
[00:51.03]爱妳的心这彻底
[00:59.41]女:看着你
[01:03.49]为阮痴心怨蹉
[01:07.86]阮的心情坠落地
[01:14.73]
[01:15.60]男:心爱的
[01:17.80]呼我搁一遍重来的机会
[01:24.00]女:只有对你歹势
[01:28.20]如今只爱伊一个
[01:32.27]男:心爱的
[01:34.26]呼我搁一遍重来的机会
[01:40.61]女:人情啊多变化
[01:44.73]改变熟悉的一切
[01:49.70]男:想挽回
[01:53.87]女:爱不回
[01:57.40]合:伤害每一人
[02:00.12]心肝着火
[02:06.46]
[02:11.91]
[02:16.79]
[02:19.14]
[02:20.89]
[02:23.15]男:我心内
[02:27.19]永远只有妳一个
[02:31.52]爱妳的心这彻底
[02:39.86]女:看着你
[02:44.05]为阮痴心怨蹉
[02:48.26]阮的心情坠落地
[02:55.07]
[02:55.99]男:心爱的
[02:58.25]呼我搁一遍重来的机会
[03:04.56]女:只有对你歹势
[03:08.62]如今只爱伊一个
[03:12.71]男:心爱的
[03:14.71]呼我搁一遍重来的机会
[03:21.13]女:人情啊多变化
[03:25.45]改变熟悉的一切
[03:30.10]男:想挽回
[03:34.27]女:爱不回
[03:37.73]合:伤害每一人
[03:40.55]心肝着火
[03:45.01]
[03:46.31]男:心爱的
[03:48.28]呼我搁一遍重来的机会
[03:54.70]女:只有对你歹势
[03:58.80]如今只爱伊一个
[04:03.02]男:心爱的
[04:04.94]呼我搁一遍重来的机会
[04:11.48]女:人情啊多变化
[04:15.49]改变熟悉的一切
[04:20.49]男:想挽回
[04:24.59]女:爱不回
[04:28.03]合:伤害每一人
[04:30.88]心肝着火
[04:36.52]
[04:39.33]
[04:43.53]
[04:49.17]

—————————————–

《心肝着火》Sim-kuann To̍h-hué
翁立友 Ang Li̍p-iú
朱海君 Tsu Hái-kun

男)
我心内
guá sim-lāi
永远只有你一个
íng-uán tsí-ū lí tsi̍t-ê
爱你的心
ài lí ê sim
遮澈底
tsiah thiat-té
女)
看着你
khuànn-tio̍h lí
为阮死心怨戚
uī gún sí-sim uàn-tsheh
阮的心情坠落地
gún ê sim-tsîng tuī-lo̍h tē

男)
心爱的
sim-ài–ê
予我阁一遍
hōo guá koh tsi̍t-piàn
重来的机会
tîng-lâi ê ki-huē
女)
只有对你歹势
tsí-ū tuì lí pháinn-sè
如今只爱伊一个
jû-kim tsí ài i tsi̍t-ê

男)
心爱的
sim-ài–ê
予我阁一遍
hōo guá koh tsi̍t-piàn
爱你的机会
ài lí ê ki-huē
女)
人情啊
jîn-tsîng–ah
多变化
to piàn-huà
改变熟似的一切
kái-piàn si̍k-sāi ê it-tshè

男)
想挽回
siūnn bán-huê
女)
爱不回
ài put-huê
合)
伤害每一人
siong-hāi muí tsi̍t-lâng
心肝着火
sim-kuann to̍h-hué

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.