WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '64469' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT `ancestor_id` FROM `lyr_yoast_indexable_hierarchy` WHERE `indexable_id` = '64469' ORDER BY `depth` DESC

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('64469', '3', '3', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('64469', '11', '2', '1')

WordPress database error: [Table './youtubem_lyr/lyr_yoast_indexable_hierarchy' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO `lyr_yoast_indexable_hierarchy` (`indexable_id`, `ancestor_id`, `depth`, `blog_id`) VALUES ('64469', '303', '1', '1')

Categories: 男生歌手翁立友

坚持的歌 翁立友 Lyrics 歌词

歌词:坚持的歌

歌曲:坚持的歌

歌手:翁立友

🎶 Youtube 听 坚持的歌


欢迎来到懂你想听歌曲歌词网,这里直接查看翁立友的坚持的歌歌词。


作词:叶胜钦
作曲:叶胜钦

头前这条路,有时天光有时黑
亲像海涌起起落落
只要一步一步行,一步一步赢
未来的挑战对阮来讲无算啥

大声唱出坚持的歌,我问天天咁也知影
人生路途有风有雨,用失败换觉悟
大声唱出坚持的歌,唱出我对恁深深的感谢
感谢恁的陪伴乎我袂孤单

头前这条路,有时天光有时黑
亲像海涌起起落落
只要一步一步行,一步一步赢
未来的挑战对阮来讲无算啥

大声唱出坚持的歌,我问天天咁也知影
人生路途有风有雨,用失败换觉悟
大声唱出坚持的歌,唱出我对恁深深的感谢
感谢恁的陪伴乎我袂孤单

大声唱出坚持的歌,我问天天咁也知影
人生路途有风有雨,用失败换觉悟
大声唱出坚持的歌,唱出我对恁深深的感谢
感谢恁的陪伴乎我袂孤单

——————————————

《坚持的歌》Kian-tshî ê Kua
翁立友Ang Li̍p-iú


头前这条路
thâu-tsîng tsit tiâu lōo
有时天光有时乌
ū-sî thinn-kng ū-sî oo
亲像海涌起起落落
tshin-tshiūnn hái-íng khí-khí-lo̍h-lo̍h
只要一步一步行
tsí-iàu tsi̍t-pōo-tsi̍t-pōo kiânn
一步一步赢
tsi̍t-pōo-tsi̍t-pōo iânn
未来的挑战
bī-lâi ê thiau-tsiàn
对阮来讲无算啥
tuì gún lâi kóng bô sǹg siánn

大声唱出坚持的歌
tuā-siann tshiùnn-tshut kian-tshî ê kua
我问天
guá mn̄g thinn
天敢也知影
thinn kám iā tsai-iánn
人生路途有风有雨
jîn-sing lōo-tôo ū hong ū hōo
用失败换觉悟
iōng sit-pāi uānn kak-ngōo

大声唱出坚持的歌
tuā-siann tshiùnn-tshut kian-tshî ê kua
唱出我对恁深深的感谢
tshiùnn-tshut guá tuì lín tshim-tshim ê kám-siā
感谢恁的陪伴
kám-siā lín ê puê-phuānn
予我袂孤单
hōo guá buē koo-tuann

修改/添加歌词

[contact-form-7 id=”64″ title=”Contact form 1″]

Recent Posts

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词

Westin Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词

Look At Me Fetty Wap Lyrics 歌词 Fetty Wap Lyrics 歌词

10 months ago

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词

爱上贝克汉姆 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词

Handz Up Boy Story Lyrics 歌词 Boy Story Lyrics 歌词

10 months ago

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词

网络真情 葛维永 Lyrics 歌词 葛维永 Lyrics 歌词

10 months ago

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词

勇敢的梦想 王麟 Lyrics 歌词 王麟 Lyrics 歌词

10 months ago

This website uses cookies.